Priėmimo Tvarka

2019-2020 m.m. visus metus, kol yra vietų, priimami mokiniai į:

- ikimokyklinio ugdymo grupę (3,5-5 metų vaikai)

- priešmokyklinio ugdymo grupę (6 metų vaikai);

- pradinio ugdymo 1, 2, 3, 4 klases;

- vidurinio ugdymo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 klases.


Priėmimo tvarka

- Ugdymas vyksta lietuvių kalba.

- Į 1-ąją klasę priimama iki 18 mokinių. Į 1-ąją klasę priimami vaikai, kuriems einamaisiais metais sukaks 7-eri metai.

- Atsižvelgiant į vaiko brandą ir pasirengimą mokyklai, į 1-ąją klasę gali būti priimti ir 6-rių metų vaikai. 

- Į ikimokyklinę ir priešmokyklinę grupę priimama iki 16 mokinių.  


Mokiniams, atvykstantiems iš kitų mokyklų, yra patikrinamos žinios iš šių mokomųjų dalykų:

- 1-4 klasėse tikrinamos lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir matematikos žinios;

- 5-12 klasėse tikrinamos lietuvių kalbos, anglų kalbos bei matematikos žinios.

Sutartys pasirašomos po žinių patikrinimo. Priimant mokinius į 1-12 klases vyksta žinių patikrinimo testai.  
Asmuo, baigęs užsienio šalies pradinio ugdymo programą arba pagrindinio ugdymo programos dalį, priimamas tik nustačius, kokį mokymosi standartą atitinka.

Esant didesniam pageidaujančių mokytis mokinių skaičiui negu mokykla gali priimti - mokiniai atrenkami konkurso būdu:

- pagal pateikto išsilavinimo pažymėjimo rezultatus ir pagal stojamųjų testų iš pagrindinių dalykų (lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos) rezultatus.

- Pagal prašymo padavimo datą.


Nepriimami elgesio problemų ir neigiamų įvertinimų trimestre turintys mokiniai.

Mokinius į mokyklą priima mokyklos direktorius, mokinių žinių patikrinimą organizuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. VIMS mokykloje mokslas mokamas. Mokesčio dydį ir tvarką nustato steigėjas.

Pageidaujantiems apžiūrėti mokyklą ir išgirsti atsakymus į pateiktus klausimus, organizuojami susitikimai su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, į kuriuos vyksta registracija el. paštu info@vims.lt arba telefonu 8 (5) 2728725.

Pavasarį vyksta projektas būsimiems pirmokams „Pirma diena mokykloje“.

Daugiau apie projektą rasite čia.