Apie VIMS

MOKYKLOS TIKSLAS

Organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas patirtų asmeninę pažangą ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.       

UŽDAVINIAI

1.         Stiprinti mokinių individualių poreikių tenkinimą gilinant jų pažinimą.
2.         Kurti individualios mokinio pažangos stebėsenos sistemą.
3.         Padėti integruotis kiekvienam pagal poreikius.
4.         Kurti bendruomenišką mokyklą.
5.         Integruoti STEAM veiklas pamokose.

VIZIJA

Moderni, atvira kaitai ir tobulėjimui mokykla, sudaranti sąlygas kiekvienam bendruomenės nariui patirti individualią, jo poreikius ir galias atitinkančią sėkmę.

MISIJA

Teikti kokybišką bendrąjį išsilavinimą, padėti integruotis pagal kiekvieno individualius poreikius, tenkinti ir plėtoti kompetencijas ugdant brandų asmenį, gebantį adaptuotis visuomenėje.

MOKYKLOS VERTYBĖS

Modernumas, jaukumas, saugumas.
Tolerancija ir pagarba.
Teisingumas ir atsakingumas.
Bendrystė ir atvirumas.
Kūrybiškumas ir aktyvumas.
Tobulėjimas ir išsilavinimas. 

FILOSOFIJA
Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui, Mokykla turi būti gyvenimas (amerikiečių rašytojas Elbert Green Hubbard).